Ընդհանուր դրույթներ և պայմաններ

ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՕՖԵՐՏԱ

1. Վաճառքի պայմանները

1.1 Վաճառքի սույն պայմանները (այսուհետ՝ Պայմաններ) տարածվում են բոլոր

ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց նկատմամբ, որոնք allelectronics.am կայքի

(այսուհետ՝ Կայք կամ Խանութ) միջոցով իրականացնում են ապրանքի պատվիրում կամ

գնում:

1.2 Մինչև Կայքում որևէ ապրանքի պատվիրումը անհրաժեշտ է մանրամասնությամբ

ծանոթանալ Պայմաններին:

1.3 Խորհուրդ է տրվում պարբերաբար ծանոթանալ նաև Պայմանների հնարավոր

փոփոխություններին, որոնք կարող են կատարվել Հայաստանի Հանրապետության

օրենսդրության փոփոխության արդյունքում կամ մեր նախընտրությամբ և ենթակա են

Կայքում պարտադիր հրապարակման:

2. Ընդհանուր դրույթներ

2.1 Կայքում որևէ ապրանք պատվիրելիս հաճախորդը (հետագա տեքստում նաև՝

Դուք) կնքում են պայմանագիր «Էդիս» սահմանափակ պատասխանատվությամբ

ընկերության (ՀՎՀՀ՝ 00917621, հասցեն՝ Հասցե` ք.Երևան, Ծարավ Աղբյուրի փ. / շ / 55/17 / 50

բն. Ավան) հետ (հետագա տեքստում նաև՝ Մենք) դառնալով սույն հրապարակային

օֆերտայի կողմ կրելով դրա համար նախատեսված բոլոր իրավունքներն ու

պարտականությունները: Այսուհետ Դուք և Մենք համատեղ հիշատակվելիս համարվում ենք

Կողմեր:

3. Մեր ապրանքները

3.1 Կայքում տեղադրված ապրանքները համապատասխանում են իրենց

նկարագրությանը, սակայն կարող են տարբերվել Կայքում հրապարակված իրենց

պատկերից, քանի որ պատկերով չի կարող արտահայտվել ապրանքի բոլոր

հատկությունների ամբողջությունը: Նախքան պատվիրելը ուսումնսիրեք Կայքում ապրանքի

նկարագրությունն ամբողջությամբ:

4. Ինչպես պատվիրել

4.1 Մենք պատվերներն ընդունում ենք 18 տարին լրացած ֆիզիկական անձանցից կամ

իրավաբանական անձից: Պատվերների առաքումն իրականացվում է միայն Հայաստանի

Հանրապետության տարածքում:

4.2 Դուք կարող եք գրանցել պատվերը Կայքում առանց գրանցվելու, լրացնելով

անհրաժեշտ էլեկտրոնային հայտը (ֆորմա) կամ Կայքում գրանցվել որպես մշտական գնորդ:

4.3 Կայքում պատվերի ձևակերպման ընթացքում Դուք կարող եք ընտրել վճարման

համար Ձեզ ամենահարմար տարբերակը՝ էլեկտրոնային վճարային համակարգերի միջոցով,

Ձեզ պատկանող բանկային գործող քարտով կամ կանխիկ՝ առաքիչի միջոցով: Պատվերը

մենք կընդունենք Ձեր կողմից էլեկտրոնային հայտն ամբողջությամբ լրացնելուց և

համապատասխան կոճակով հաստատելուց հետո:

4.4 Պատվերը ձևակերպելուց և հաստատելուց հետո Դուք թույլատրում եք Մեզ

էլեկտրոնային վճարային համակարգից կամ բանկային քարտից հանել ապրանքի արժեքը՝

որպես գնված ապրանքի դիմաց վճարում:

 

4.5 Մենք կհաստատենք Ձեր կողմից ձևակերպված պատվերի ընդունումը Ձեր նշած

էլեկտրոնային փոստի և/կամ Կայքի համապատասխան հաղորդակցման միջոցով: Այն

պահին, երբ Մենք ուղարկում ենք Պատվերի հաստատման նամակը՝ այդ պահից Ձեր և Մեր

միջև պայմանագիրը համարվում է կնքված ամբողջությամբ, որն առաջացնում է

օրենսդրությամբ սահմանված իրավունքներ և պարտականություններ:

4.6 Մենք չենք կարող երաշխավորել Կայքում հրապարակված բոլոր ապրանքների

առկայությունը Ձեր պատվերի պահին: Եթե պատվերի ձևակերպումից հետո պարզվում է, որ

ներկայացված ապրանքն այդ պահին առկա չէ Խանութում, ապա այդ մասին Դուք

կտեղեկացվեք էլեկտրոնային փոստի կամ հեռախոսազանգի միջոցով: Եթե չցանկանաք

փոխարինել ապրանքն առկա որևէ այլ ապրանքով, ապա Ձեր վճարած գումարը

կվերադարձվի ամբողջությամբ:

4.7 Ձեր կողմից Պայմանների խախտման դեպքում Մենք չենք առաքի պատվիրված

ապրանքը, իսկ նախապես վճարված գումարն ամբողջությամբ կվերադարձնենք Ձեզ:

Գումարի վերադարձն իրականացվում է բանկային համակարգով պայմանավորված

ժամանակահատվածում:

5. Արժեք կամ գին

5.1 Կայքում հրապարակված բոլոր գները ներկայացված են Հայաստանի

Հանրապետության դրամով: Ապրանքի արժեքին կարող է ավելանալ առաքման

ծառայության վճարը:

5.2 Կայքում հրապարակված ապրանքների գները գործում են Ձեր պատվերի

ձևակերպման օրը: Գները կարող են փոփոխվել ցանկացած ժամանակ, բայց ոչ ուշ, քան Ձեր

կողմից պատվերի ձևակերպումից հետո: Ձեր կողմից Կայքում պատվերի հաստատումից

հետո Ձեր գնած և առաքման ուղարկված ապրանքի գինը ենթակա չէ փոփոխության:

6. Վճարում

6.1 Դուք կարող եք վճարել ցանկացած եղանակով, որոնք ներկայացված են Կայքում:

6.2 Կայքում Ձեր կողմից պատվերի հաստատման ընթացքում Մենք իրականացնում

ենք վճարման միջոցի նույնականացում: Սահմանված կարգով վճարումը Մեր կողմից

չստանալու դեպքում Մենք իրավունք ունենք չեղարկել Ձեր պատվերն ամբողջությամբ:

7. Առաքում և առաքման ծախսեր

7.1 Ապրանքների առաքումն իրականացվում է միայն Հայաստանի Հանրապետության

տարածքում՝ պատվերի ձևակերպման և հաստատման ընթացքում Ձեր կողմից ներկայացված

հասցեով:

7.2 Առաքումներն իրականացվում են Կայքում հրապարակված վճարի դիմաց կամ

անվճար:

7.3 Պատվերի հաստատումից հետո Դուք կստանաք պատվերի առաքման մոտավոր

ժամանակացույց և պատվերի հատուկ ծածկագիր, որն իրենից ներկայացնում է թվերի և/կամ

տառերի ամբողջություն և դրա հիման վրա գեներացված շտրիխկոդ:

7.4. Առաքիչից ապրանքը ստանալիս վերջինիս կողմից Ձեզ կներկայացվի սարք, որի

էկրանին անհրաժեշտ է մուտքագրել 7.3-րդ կետով սահմանված ծածկագիրը կամ

ներկայացնել շտրիխ կոդը առաքիչին, որպեսզի վերջինս այն սքանավորի: Այդպիսով

հաստատված է համարվում Պատվերը ճիշտ հասցեատիրոջը հանձնելու հանգամանքը:

 

7.5 Ապրանքի արժեքը վճարելուց և ապրանքը ստանալուց հետո այն դառնում է Ձեր

սեփականությունը:

8. Ապրանքի փոխարինումը կամ վերադարձը

8.1 Ապրանքի փոխանակումը կամ վերադարձն իրականացվում է Հայաստանի

Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

9. Անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը (Ֆորս-Մաժոր) և վեճերի լուծման կարգը

9.1 Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն

չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է

անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանգիրը կնքելուց

հետո և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ

են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն

հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների

աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են

դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի

ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն

իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը` այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս

կողմին:

9.2 Կողմերը հաստատում են, որ սույն Պայմանագիրը կնքել են ազատ կամքի

դրսևորմամբ և դրա կատարման ընթացքում գործելու են խելամտության և բարեխղճության

սահմաններում: Հետևաբար, Կողմերը համաձայն են սույն Պայմանագրից, դրա կատարումից,

մեկնաբանությունից կամ այլ կերպ ծագած ցանկացած տարաձայնություն լուծել

բանակցությունների միջոցով:

9.3 Եթե Կողմերը համաձայնության չեն գալիս տարաձայնությունների վերաբերյալ

դրանց ծագման պահից 2 (երկու) ամսվա ընթացքում, ինչը հաստատվում Է Կողմերից որևէ

մեկի կողմից ներկայացված էլեկտրոնային գրությամբ, ապա Կողմերը սույնով տալիս են

համաձայնություն այն մասին, որ տարաձայնությունները ենթակա են լուծման «Առևտրային

Դատարան» արբիտրաժային հիմնարկի կողմից՝ օրենսդրության նորմերին

համապատասխան:

 

 

Վերադարձման և փոխարինման պայմաններ

1. Ոչ պատշաճ որակի ապրանքների վերադարձ և փոխարինում

Յուրաքանչյուր գնորդ, գնում կատարելով  մեր օնլայն խանութից, իրավունք ունի վերադարձնել կամ փոխարինել ոչ պատշաճ որակի ապրանքը, եթե՝

• Գնորդը կհայտնաբերի, որ առաքված ապրանքը չի համապատասխանում կայքում ներկայացված նկարագրությանը,

• Վնասված է կամ ունի այլ թերություներ

Գնորդը պետք է յուրաքանչյուր գնված ապրանքի արտաքին որակային համապատասխանությունը ստուգի տվյալ ապրանքի առաքման պահին` առաքիչի ներկայությամբ, ստորագրելով առաքիչի կողմից ներկայացված առաքման անդորրագիրը: Այդ իսկ պատճառով, խնդրում ենք Ձեզ ուշադիր լինել և ստուգել առաքանին առաքիչի ներկայությամբ և թերություններ հայտնաբերելու դեպքում վերադարձն իրականացնել տեղում կամ պահանջել տվյալ ապրանքատեսակի փոխարինում նույն կամ նմանատիպ այլ ապրանքատեսակով:

Երբ գնված ապրանքն արդեն առաքվել է և ստուգումից հետո առաքիչը հեռացել է,  մեր խանութը  պատասխանատվություն չի կրում դրանից հետո առաջացած խնդիրների համար, բացառությամբ այն առանձին դեպքերի, երբ ապրանքի թերությունները կապված են դրա ֆունկցիոնալ աշխատանքի հետ և հայտնաբերվել են վերջինիս օգտագործման ընթացքում: Տվյալ դեպքում, Դուք կարող եք իրականացնել փոխարինում կամ վերադարձ, ապրանքի առաքման պահից սկսած 14 օրվա ընթացքում:

Օգտագործման ընթացքում թերություններ հայտնաբերելու դեպքում ապրանքի վերադարձը կամ փոխարինումը իրականացվում են բացառապես խանութի գրասենյակում և ՀԴՄ կտրոնի ու առաքման անդորրագրի առկայության դեպքում:

Առանձին դեպքերում, երբ Ձեր գնած ապրանքի համար նախատեսված է երաշխիքային սպասարկում, փոխարինումն ու վերադարձը իրականացվում են երաշխիքային կտրոնի վրա նշված երաշխիքային սպասարկման կետում և դրանում սահմանված պայմաններով:

 

2. Պատշաճ որակի ապրանքների վերադարձ և փոխարինում

Կայքից ձեռք բերված յուրաքանչյուր ապրանք, բացառությամբ ստորև նշված ապրանքատեսակների ցուցակի, կարող է վերադարձվել կամ փոխարինվել այլ ապրանքատեսակով առաքման պահից սկսած 14 օրվա ընթացքում, եթե տվյալ ապրանքը և վերջինիս փաթեթավորումն անվնաս են, նշված ապրանքը չի օգտագործվել, պահպանված են դրա ապրանքային տեսքը, սպառողական հատկությունները, կապարակնիքները, ապրանքային պիտակները: Վերադարձն իրականացնելու համար գնորդը պետք է  վերադարձնի ապրանքը գրասենյակ և ներկայացնի այդ ապրանքն իր կողմից գնված լինելու ապացույց՝ ՀԴՄ կտրոնը և իր կողմից կատարած պատվերի անդորրագիրը:

 

Պատշաճ որակի ապրանքի վերադարձի կամ փոխանակման դեպքում վերադարձվում է միայն ապրանքի համար վճարված գումարը, այսինքն ՝ ապրանքի արժեքը, իսկ առաքումը դիտարկվում է որպես առանձին մատուցված ծառայություն, որի համար գանձվում է նախատեսված գումարը:

 

3. Ստորև նշված ապրանքները ենթակա չեն վերադարձման՝

• Ապրանքները անհատականացված են,

• Բժշկական գործիքներ, սարքեր ու ապարատներ, երեխաների խնամքի առարկաներ,

• Ապրանքներ, որոնք շփվում են սննդամթերքին, այդ թվում` միանգամյա օգտագործման (ճաշի և խոհանոցային ամանեղեն ու պարագաներ, սննդամթերքի պահման և տեղափոխման համար տարրաներ ու փաթեթավորման նյութեր),

• Հաշվիչ տեխնիկա, պատճենահանման տեխնիկա, էլեկտրոնային խաղալիքներ,

• Անձնական հիգիենայի միջոցներ (ատամի մածուկներ, սափրիչներ, էպիլյատորներ, սանր-վարսահարդարիչներ, մազերը գանգրացնող սարքեր և այլն )

• Թվային հայելային ֆոտոխցիկներ և դրանց կից փոխարինվող ոսպնյակներ, միանգամյա փաթեթավորման ապրանքներ (դրանց խախտման դեպքում)

• Սոֆթ, խաղեր, ֆիլմեր, երաժշտություն (ձայնագրված և տեսագրված սկավառակներ)

• Պարենային ապրանքներ,

• Առաքումից հետո խոշոր կենցաղային տեխնիկայի փոխանակումն իրականացվում է միայն այն դեպքում, երբ  այն գտնվում է գործարանային փաթեթավորման մեջ, չի օգտագործվել և գնորդն ինքնուրույն տեղափոխել է այն վաճառասրահ: Ընդ որում, ցանկացած վնասվածք կարող է հիմք հանդիսանալ ապրանքի փոխարինումը կամ վերադարձը մերժելու համար:

• ՀՀ Կառավարության 2002 թվականի որոշման մեջ սահմանաված այլ ապրանքատեսակներ

4. Դրամական փոխհատուցում

Որպես կանոն, փոխհատուցվող գումարը հետ է վերադարձվում գնորդին վերադարձվող ապրանքը գրասենյակ մուտք գործելուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Փոխհատուցվող գումարը հետ է վերադարձվում պատվերի ձևակերպման ժամանակ օգտագործված վճարման եղանակով:

Եթե դրամային փոխհատուցումը կատարվում է ոչ պատշաճ որակի ապրանքների վերադարձի դեպքում, ապա փոխհատուցվող գումարից լրացուցիչ պահումներ չեն կատարվում։

Եթե դրամային փոխհատուցումը կատարվում է պատշաճ որակի ապրանքների վերադարձի դեպքում, ապա փոխհատուցվող գումարից, բացի ապրանքի առաքման գործող սակագնից, կպահվեն նաև վճարման հետ կապված խանութի կողմից կատարված բանկային ծախսերը: